Auction

remaining

  $2.00 0 Bids   Bid

Auction

remaining

  $2.00 0 Bids   Bid

Auction

remaining

  $2.00 0 Bids   Bid

Auction

remaining

  $2.00 0 Bids   Bid

Auction

2015-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $3.00 0 Bids   Bid

Auction

1918 Buffalo Nickel VG

Seller: Douggin
USPS   $2.95

remaining

  $7.50 0 Bids   Bid

Auction

2014-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $3.00 0 Bids   Bid

Auction

2013-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $3.00 0 Bids   Bid

Auction

2012-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $3.00 0 Bids   Bid

Auction

2011-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $3.00 0 Bids   Bid

Auction

2010-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $3.00 0 Bids   Bid

Auction

2009-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $1.50 0 Bids   Bid

Auction

2008-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $3.00 0 Bids   Bid

Auction

1956 Proof Jefferson Nickel Nice Toning Mintage - 669,384

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $5.00 0 Bids   Bid

Auction

1960 Proof Jefferson Nickel Nice Toning

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $2.00 0 Bids   Bid

Auction

1946 Jefferson Nickel BU

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $3.00 0 Bids   Bid

Auction

1946-S Jefferson Nickel Brilliant Uncirculated

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $2.00 0 Bids   Bid

Auction

1946-D Jefferson Nickel MS-63

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $4.00 0 Bids   Bid

Auction

1945-D Jefferson Nickel MS-63 Silver War Nickel

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $7.00 0 Bids   Bid

Auction

1943-S Jefferson Nickel Brilliant Uncirculated Silver War Nickel

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $8.00 0 Bids   Bid

Auction

1942-S Jefferson Nickel Brilliant Uncirculated Silver War Nickel

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $10.00 0 Bids   Bid

Auction

2004-S "Keelboat" Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $4.00 0 Bids   Bid

Auction

1941-D Jefferson Nickel MS-63

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $8.00 0 Bids   Bid

Auction

2004-S "Peace Medal" Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $4.00 0 Bids   Bid

Auction

2003-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $1.50 0 Bids   Bid

Auction

2002-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $1.50 0 Bids   Bid

Auction

1940-S Jefferson Nickel Brilliant Uncirculated

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $6.00 0 Bids   Bid

Auction

2001-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $2.00 0 Bids   Bid

Auction

1948-D Jefferson Nickel MS-63 Beautiful Toning!

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $4.00 0 Bids   Bid

Auction

2000-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $1.50 0 Bids   Bid

Auction

1999-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $1.50 0 Bids   Bid

Auction

1945-P Jefferson Nickel Brilliant Uncirculated Silver War Nickel

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $10.00 0 Bids   Bid

Auction

1998-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $1.50 0 Bids   Bid

Auction

1943-D Jefferson Nickel MS-63 Silver War Nickel Gold Toned

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $6.00 0 Bids   Bid

Auction

1943-P Jefferson Nickel MS-63 Silver War Nickel

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $7.00 0 Bids   Bid

Auction

1928 Buffalo Nickel F

Seller: Douggin
USPS   $2.95

remaining

  $2.00 0 Bids   Bid

Auction

1942-P Jefferson Nickel MS-63 Silver War Nickel

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $14.00 0 Bids   Bid

Auction

1942-D Jefferson Nickel MS-63

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $32.00 0 Bids   Bid

Auction

1997-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $2.00 0 Bids   Bid

Auction

1940-P Jefferson Nickel Brilliant Uncirculated

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $4.00 0 Bids   Bid

Auction

1937 Buffalo Nickel About Uncirculated

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $8.00 0 Bids   Bid

Auction

1935 Buffalo Nickel About Uncirculated

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $10.00 0 Bids   Bid

Auction

1996-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $2.00 0 Bids   Bid

Auction

1934-D Buffalo Nickel Fine

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $4.00 0 Bids   Bid

Auction

1934 Buffalo Nickel Very Fine

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $4.00 0 Bids   Bid

Auction

1931-S Buffalo Nickel Fine

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $15.00 0 Bids   Bid

Auction

1928-S Buffalo Nickel Good

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $2.00 0 Bids   Bid

Auction

1926-S Buffalo Nickel About Good

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $8.00 0 Bids   Bid

Auction

1995-S Jefferson Nickel PF

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $2.00 0 Bids   Bid

Auction

1926-D Buffalo Nickel Good

Seller: Douggin
USPS First-Class Mail   $2.95

remaining

  $8.00 0 Bids   Bid